Obok spółek, które mają na celu zarządzanie danym przedsiębiorstwem pod własną marką, tzw. firmą, mamy także choćby spółdzielnie czy inne formy publicznego współstanowienia o organizacji czy firmie. Jednak jednocześnie mamy także nieco inne formy zarządzania, między innymi organizacje non-profit oraz fundacje. I właśnie tymi ostatnimi warto się dziś zająć.


Jak najłatwiej zdefiniować fundację?


Zgodnie z prawem, choć nie w każdym miejscu jest taka sama definicja, fundacja jest stowarzyszeniem majątkowym specjalnego przeznaczenia założonym przez założyciela w celu osiągnięcia społecznie lub ekonomicznie użytecznych celów. Bardzo często nazwa musi zawierać słowo „fundacja” i co do zasady dysponować oznaczeniem wskazującym na cel działania.


W wielu krajach fundacja była pierwotnie ogólnym typem podmiotu prawnego, który jako spółdzielnia majątkowa specjalnego przeznaczenia stanowiła odpowiednik stowarzyszeń czy nawet była traktowana jako osobny, odrębny typ korporacji, a w niektórych krajach taki status mają do dziś. Generalnie jest to jednak organizacja działająca na rzecz, a nie w celu zarobkowym. Prawdopodobnie najbardziej znaną fundacją na świecie jest Fundacja Alfreda Nobla, która przyznaje coroczne Nagrody Nobla.
Nadrzędne i najbardziej ogólne cele fundacji
Celem fundacji może być osiągnięcie tzw. pożytku publicznego, jeżeli jej działalność polega na promowaniu dobra wspólnego, a także osiągnięcie celów charytatywnych, jeżeli jej działalność polega na wspieraniu określonego kręgu osób. Nie można jednak utworzyć fundacji wspierającej partie i ruchy polityczne lub służącej wyłącznie do celów zarobkowych, bo wynika to w prostej linii z definicji całego stowarzyszenia.
Potencjalne zarobki fundacji mogą być jedynie drugorzędną działalnością wspierającą jej główny cel. Jeżeli fundacja spełnia niedozwolony cel, sąd anuluje ją bez potrzeby wystawiania specjalnego wniosku i zarządzi jej likwidację. Założyciel jest zobowiązany do określenia celu w momencie jej rejestracji w sądzie. Cel można ustalić ogólnie lub bardzo szczegółowo. Jednocześnie można także określić więcej celów i kolejność ich realizacji. Dokładność definicji celu w założycielskim postępowaniu sądowym jest również ważna z punktu widzenia wykonywania woli członków organów fundacji.


Wiarygodność fundacji na rynku biznesowym i w społeczeństwie


Istnieje coś, co ogólnie nazywa się certyfikatem fundacji, który służy jako potwierdzenie jakości fundacji, które zostały utworzone przez podmiot komercyjny. To swoiste zaświadczenie, które pokazuje, że dana fundacja działa poza wymogami prawnymi, przestrzega zasad etycznych, działa zgodnie z dobrym obyczajem i w sposób przejrzysty. Wzmacnia to zaufanie opinii publicznej, darczyńców i partnerów do ich profesjonalizmu i etyki zawodowej oraz ułatwia ich orientację między poszczególnymi fundacjami. Warto więc współpracować tylko z tego rodzaju fundacjami i mieć świadomość, co oznacza brak takiego certyfikatu przy jednym z takich stowarzyszeń.