Opinie na temat pracy więźniów w więzieniach są różne, ale w niektórych więzieniach na całym świecie jest to powszechne: więźniowie są zobowiązani do pracy, aby pokryć koszty pobytu w więzieniu ponoszone przez rząd.

Najczęściej spotykane są prace stolarskie, takie jak szlifowanie desek czy produkcja mebli, powszechna jest również praca na roli. W zakładach karnych więźniowie uczą się m.in. takich zawodów jak murarstwo, kowalstwo, ogrodnictwo, botanika i gotowanie. Przykładów placówek więziennych, gdzie osadzeni pracują nie trzeba szukać długo. W jednym z więzień na Śląsku, skazani sadzą drzewa i budują budki lęgowe dla ptaków.

Ale istnieje więcej korzyść z pracy w więzieniu, poza faktem, że stanowi to zmniejszenie kosztów ekonomicznych dla podatników. Praca i wykonywanie różnych czynności zawodowych, jest środkiem ułatwiającym reintegrację po odbyciu kary w więzieniu.

Więźniowie uczą się zawodu, który mogą wykorzystać do ponownej integracji ze społeczeństwem. Możliwość nauki zawodu jest formą przygotowania do opuszczenia więzienia: w momencie reintegracji ze społeczeństwem będą oni posiadać wiedzę na temat narzędzi pracy, które będą mogli wykorzystać.

Spędzają swój czas i zajmują swoje umysły czymś produktywnym. Czas wolny może mieć negatywny wpływ na osoby przebywające w zakładzie karnym. Skupienie się na nauce określonych zawodów pozwala więźniom na dostosowanie się do rutyny pracy oraz kultywowanie dyscypliny i wysiłku. Zapobiega to również spędzaniu długich godzin bez aktywności fizycznej i umysłowej.

Praca zwiększa ich motywację. Praca w zakładzie karnym to nie tylko pokrycie kosztów finansowych. Poczucie bycia użytecznym, zmotywowanym i zachęconym do zrobienia czegoś w czasie pobytu w zakładzie karnym pozwala im zmienić perspektywę na uwięzienie.

Zmieniają swój pogląd na pieniądze.Płacenie za pracę może nauczyć więźniów wartości takich jak uczciwość, szacunek, sprawiedliwość i ciężka praca. Jest to ważne, gdy opuszczają zakład karny i próbują rozpocząć nowe życie.

Więźniowie mogą się uczyć i odkrywać swoje zainteresowania. W większości przypadków młodzi więźniowie nie mieli dostępu do podstawowego prawa do edukacji. Studia i doświadczenie zawodowe w zakładach karnych pomogą im odkryć możliwe zawody i zainteresowania oraz rozwinąć działalność, która sprawia im przyjemność.